Giáo khu 4

GIÁO KHU 4:
Thánh Bổn mạng: Thánh A-Nê Lê Thị Thành (1781 - 1841)
Kính ngày: 12 tháng 07