Giáo khu 5

GIÁO KHU 5:
Thánh Bổn mạng: Phêrô Đoàn Công Quý (1826 - 1859)
Kính ngày: 31 tháng 07