Giáo khu 6

GIÁO KHU 6:
Thánh Bổn mạng: Thánh Phanxicô Nguyễn Cần (1803 - 1837)
Kính ngày 20 tháng 11