Thực hiện nguyệt ký

Nhật ký, đối với CLB chính là "nguyệt ký",
vì mỗi tháng CLB chỉ họp linh đạo một lần,
và thư ký ghi lại buổi linh đạo này,
làm thành nguyệt ký.

Nguyệt ký ghi lại:
- Hình chụp chung
- Giờ khai mạc
- Chia sẻ Lời Chúa
- Đề tài thảo luận
- Chia sẻ kỹ thuật
- Giờ bế mạc.

Mỗi tháng,
nguyệt ký của CLB
sẽ được thư ký post lên trang của CLB trên new.titocovn.com