Tháng Mườ-2016

Nội dung báo cáo vào ngày lễ BM các nhóm hạt MVTT

Chao các anh Truong Nhom Truyền thông
 
Sau khi điện thoại cho cha Trưởng Ban, cha góp ý như sau về nội dung 3 báo cáo của 3 truong nhóm trong ngày lễ bổn mạng tới:
-        Phải có con số cụ thể vê 5 loại hình công tác : Nhật tác, nguyệt tác, nguyệt ký, kỷ yếu giáo xứ , tham gia các câu lạc bộ Media, làm được những gì…
-        Từ đó bộc lộ những khó khăn trở ngại và đề nghị phương hướng giải quyết: thí dụ Hạt không làm nổi thì liên nhóm hạt cùng nhau làm ….v .v phối hợp hàng ngang ( các lien nhóm), hàng dọc ( nhờ cấp TGP giúp …)
-        Làm sao để tất cả các buổi họp nhau mừng bỏn mạng phải đem lại ích lợi gì cho truyền thông nói chung và cho mỗi thành viên nói riêng.
 
Mến chao các anh
( cha Trưởng Ban MVTT GP SG)