​Lễ Chúa Giê su Vua, bổn mạng GĐ PT TT hạt Xóm Mới (PII)

Lễ Chúa Giê su Vua, bổn mạng GĐ PT TT hạt Xóm Mới (PII)
----

Lễ Chúa Giê su Vua Vũ Trụ, bổn mạng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo hạt Xóm Mới tại nhà thờ Thạch Đà vào 17g00 ngày 18/11/2016 

---------

Phần II: Thánh lễ và cảm ơn

(Chủ tế và giảng lễ: cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng, T linh hướng GĐ PT TT Sài Gòn)

Video khác