Mẫu Nguyệt ký

MẪU HỌP LINH ĐẠO
 

Họp linh đạo tháng:
Hình chụp chung
Khai mạc lúc:  .............ngày
Chia sẻ Tin mừng
Thảo luận:
Chia sẻ Kỹ thuật:
Kế hoạch hoạt đông tháng tới
Kết thúc lúc: ........