Chúc Mừng Bổn Mạng Giaó Khu I Simon Phan Đắc Hòa

Chúc Mừng Bổn Mạng Giáo Khu I Simon Phan Đắc Hòa

  Ngày 12/12/2016 Tại Thánh Đường Giaó Xứ Hòa Bình,trong niềm tin yêu Cha Sở Giuse,Thầy phó tế và ban đại Hội đồng Mục vụ GX cùng con chiên Hòa Bình cử hành Thánh Lễ chúc mừng Bỗn mạng khu I Simon Phan Đắc Hòa. Hiệp thông đến Cha xứ, xin mọi người cùng chúc mừng và hiệp thông cầu nguyện cho toàn thể Khu I Đầy Tràn Hồng Ân Chúa trên chặng đường dài phục vụ GX ,xin  chân thành cám ơn con chiên GXHB đã hiệp nhất cầu nguyện cho khu I. Trong tâm tình yêu thương các công tác mục vụ của GX; điều quan trọng hơn nữa là cầu nguyện cho Cha Sở Cha Phó Thầy Phó Tế cùng Toàn Thể dân Chúa Hòa Bình hiệp nhất yêu thương nhau Phụng vụ Mục vụ GX bằng Đức Aí Đức Mến Khiêm Nhường….Thầy mà Rửa Chân cho con sao........ sau đó với muôn vàn tình cảm lưu luyến thân ái và hiệp nhất con Kính xin Thiên Chúa Ban đầy tràn 7 Thần Khí , 9 Đặc Sủng trên toàn thể Dân Chúa GXHB mến yêu nhờ lời chuyền cầu của Thánh Simon Phan Đắc Hòa  Amen !