Linh mục phục vụ

CÁC LINH MỤC PHỤC VỤ GIÁO XỨ CHÍ HÒA

Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:
 
1. Linh mục Phêrô Nguyễn Thông Lý (1910-1911) 
2. Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Quy (1911-1919) 
3. Linh mục Gioan Baotixita Lê Minh Cậy (1919-1920) 
4. Linh mục Mátthêw Lưu Minh Chiểu (1920-1923) 
5. Linh mục Sébas Hồ Đoan Chánh (1923-1924) 
6. Linh mục Mátthew Lưu Minh Chiểu (1924-1940) 
7. Linh mục Mátthew Đức (1940-1941) 
8. Linh mục Gabriel Phan Văn Thọ (1941-1942) 
9. Linh mục Phêrô Đặng Ngọc Thái (1942-1943) 
10. Linh mục Giuse Phạm Văn Thiên (1943-1956) 
11. Linh mục Phêrô Nguyễn Thành Công (1956-1957) 
12. Linh mục Phaolô Đào Năng Tịnh (1957-1958) 
13. Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Thời (1958-1961) 
14. Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Tam (1961-1975) 
15. Linh mục Gioan Baotixita Hồ Văn Vui (1975)
 
(Trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)