Mục đích

CLB Mục vụ PR Phát sóng của Gia đình MVTT SG là nơi :

  1. Giao lưu: Gặp gỡ, giúp nhau sống linh đạo của người nghệ sĩ PRPS Công giáo. Trao đổi chuyên môn với những người hoạt động trong ngành.
  2. Nghiên cứu: Không ngừng học hỏi nghiên cứu về chuyên môn.
  3. Sáng tác: Cùng nhau tạo các tác phẩm PRPS để làm PR cho Chúa và Giáo hội.
  4. Phục vụ: Đáp ứng nhu cầu về Mục vụ PRPS cho các cộng đoàn.
  5. Đào tạo: Trợ giúp những khóa huấn luyện về Mục vụ PRPS.
Đếm Nguyệt Tác: 
0