Họp linh đạo tháng 04.2017

Thông báo

Thứ bảy ngày 22 tháng 4 năm 2017 họp linh đạo tại giáo xứ Thủ đức;
Bắt đầu lúc 18g30 sẽ thực hành cách dựng phim.
Kính mời Anh Chị tham dự.

Trân trọng