Giáo Xóm Giuse

I. GIÁO XÓM GIUSE:

  1. Giuse Doàn Hùng Dũng:                     - Trưởng Xóm.
  2. Anna NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH:       - Phó Xóm.