Giáo Xóm Đa Minh

II. GIÁO XÓM ĐAMINH

  1. An tôn: NGUYỄN QUỐC SỦNG                - Trưởng Xóm.
  2. Têrêsa NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN:           - Phó Xóm.