Giáo Xóm Mân Côi

III. GIÁO XÓM MÂN CÔI

  1. Gioan Baotixita LÊ HÙNG SƠN:        -Trưởng xóm
  2. Tôma NGUYỄN VĂN NGHIỆP:          - Phó Xóm.
  3. Anna NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG:     - Phó Xóm.