Giáo Xóm FATIMA

IV. GIÁO XÓM FATIMA

  1. Giuse MAI THẾ HÙNG:             - Trưởng Xóm.
  2. Maria VŨ THỊ TUYẾT VÂN:       - Phó Xóm.