3- Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

GIÁO KHU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Lược sử:
Ngày kính Bổn mạng: 27/06
Ban Điều hành:

TÊN THÁNH - HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1. Phêrô Nguyễn Ngọc Tiến
2. Giuse Nguyễn Tiến Toàn
3. Gioan B Đoàn Hữu Trọng
4. Maria Nguyễn thị kim Yến
5. Catarina Trần Thị Hoa
6. Fx. Nguyễn Mạnh Hùng
7. Maria Nguyễn Thị Vân
Trưởng khu
Phó nội
Phó Ngoại
Thư ký
Thủ Quỹ
Ủy viên
Ủy viên

Sinh hoạt: