4- Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

GIÁO KHU ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Lược sử:
Ngày kính Bổn mạng: 15/08
Ban Điều hành:

TÊN THÁNH - HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1. Maria Trần Thị Kim Liên
2. Giuse Đinh Văn Hoàng
3. Phêrô Lưu Văn Điệu
4. Antôn Ngô Thanh Nghị
Trưởng khu
Phó nội
Phó Ngoại
Thư ký

Sinh hoạt: