Giáo khu Philipphê Minh

 GIÁO KHU PHILIPPHÊ MINH
1 G.B Nguyễn Quang Minh 1957 TPHCM Trưởng khu 74/33, Phan Huy ích, P12, GV 54360623
2 Athanasiô Nguyễn Văn Sỹ 1951 Hà Nội Phó khu 57/44B, Phan Huy ích, P12, GV 39870108
3 Têrêsa Phạm Thị Quy 1951 Hà Nam Ninh Thủ quỹ 62/430, Phan Huy ích, P12, GV 54369755
4 Anna Nguyễn Thị Thúy Điệp 1961 Hà Nội Thư ký 171/106/1, N.T.Giảng,GV 0949073612
5 Anna Trần Ngọc Lệ Thủy 1961 Bình Dương Ủy viên 73/484, Phan Huy ích, P12, GV 0933019476
6 Catarina Lê Thị Đầm 1951 Tiền Giang Ủy viên 70/474K, PHI, P12, GV 54361351