Bình an của Thầy (16/5/17)

Lời Chúa và suy niệm T Ba sau CN V Phục Sinh năm A, 16/5/2017
Thầy ban cho anh em bình an của Thầy
Suy nghĩ:
Sự bình an sâu thẳm mà Chúa trao cho ông Phao-lô và ông Banaba không phải là sự bình an theo kiểu thông thường. Bình an thông thường như tôi hiểu là sự yên bình, không có khủng bố hay xung đột, không bị bắt bớ, không mất tự do, không gian khổ… Hôm nay, vì rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Chúa Phục sinh mà ông Phao-lô đã bị đám đông người Do Thái ném đá nhừ  tử đến gần chết, dù mới hôm qua họ tán dương phong 2 ông làm thần Héc-ma và thần Dớt và đòi tế lễ. Chúa trao bình an của Chúa cho các tông đồ là Người đã trao chính Thánh Thần Chúa. Có Thánh Thần ở cùng, các tông đồ đã mặc lấy sự bình an sâu thẳm, thứ bình an mà gươm giáo và tù ngục của người đời không thể nào lấy đi…
-      Lạy Thầy là Đấng Hằng sống, xin ban bình an của Thầy cho chúng con, chúng con hết lòng biết ơn Thầy, amen.

Lời Chúa:
19 Bấy giờ có những người Do-thái từ An-ti-ô-khi-a và I-cô-ni-ô đến, thuyết phục được đám đông. Họ ném đá ông Phao-lô rồi lôi ông ra ngoài thành, vì tưởng ông đã chết.20 Nhưng khi các môn đệ xúm lại quanh ông, ông đứng dậy và vào thành. Hôm sau, ông trẩy đi Đéc-bê cùng với ông Ba-na-ba.
21 Sau khi đã loan Tin Mừng cho thành ấy và nhận khá nhiều người làm môn đệ, hai ông trở lại Lýt-ra, I-cô-ni-ô và An-ti-ô-khi-a.22Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ, và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói: "Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa."23 Trong mỗi Hội Thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa, Đấng họ đã tin.
24 Hai ông đi qua miền Pi-xi-đi-a mà đến miền Pam-phy-li-a,25 rao giảng lời Chúa tại Péc-ghê, rồi xuống Át-ta-li-a.26 Từ đó hai ông vượt biển về An-ti-ô-khi-a, là nơi trước đây các ông đã được giao phó cho ân sủng của Thiên Chúa để làm công việc vừa mới hoàn thành.
27 Khi tới nơi, hai ông tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông, và việc Người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin.28 Rồi hai ông ở lại một thời gian khá lâu với các môn đệ.(Cv 14:19-28)
27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.28 Anh em đã nghe Thầy bảo: "Thầy ra đi và đến cùng anh em". Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.
30 Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy.31 Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy (Ga 14:27-31a)