Thì Người cắt tỉa (17/5/17)

Lời Chúa và suy niệm T Tư sau CN V Phục Sinh năm A, 17/5/2017
thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn
Suy nghĩ:
Muốn sinh nhiều hoa trái, ngoài việc kết hợp mật thiết với Chúa như cành nho gắn liền với thân, tôi còn phải để Chúa cắt tỉa, cắt tỉa qua các biến cố và các sự việc trái ý tôi làm buồn lòng tôi.
Làm sao để tôi có thể ở lại trong Chúa, như cành nho gắn liền với cây để sinh nhiều hoa trái? Ở lại trong Chúa là chọn Chúa làm gia nghiệp, là chọn Chúa làm ông chủ duy nhất để yêu mến, tôn thờ và phục vụ. Nếu tôi tôn thờ của cải tiền bạc hay dính chặt với danh, lợi, thú tôi không có cách nào để ở lại trong Chúa.
-      Lạy Chúa xin cứu giúp con, lạy Chúa hãy cứu độ con.
(An-tôn LT)

Lời Chúa:
1 Có những người từ miền Giu-đê đến dạy anh em rằng: "Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, thì anh em không thể được cứu độ."2 Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này.
3 Các ông được Hội Thánh tiễn đưa. Khi đi qua miền Phê-ni-xi và miền Sa-ma-ri, các ông tường thuật việc các dân ngoại đã trở lại với Thiên Chúa, khiến tất cả các anh em rất đỗi vui mừng.4 Tới Giê-ru-sa-lem, các ông được Hội Thánh, các Tông Đồ và kỳ mục tiếp đón, và các ông kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ông.
5 Có những người thuộc phái Pha-ri-sêu đã trở thành tín hữu, bấy giờ đứng ra nói rằng: "Phải làm phép cắt bì cho người ngoại và truyền cho họ giữ luật Mô-sê."6 Các Tông Đồ và các kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này. (Cv 15:1-6)
1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. (Ga 15:1-8)