Lớp Giáo lỳ Dự Tòng &Hôn Nhân tháng 7/2017

Thông báo
 
        Họ Đạo Chợ Quán sẽ khai giảng 2 Khóa Giáo Lý Dự Tòng và Giáo lý Hôn Nhân 
 
1. Khóa 57 Giáo lý Dự Tòng sẽ khai giảng :
Thứ ba 18.07.2017 vào lúc 19 giờ . Học vào các buổi tối thứ ba và thứ năm trong tuần. Khóa học sẽ kết thúc vào tháng 12/2017.
 
2. Khóa 41 Giáo lý Hôn Nhân sẽ khai giảng:
Thứ sáu 21.07.2017 vào lúc 19 giờ. Học vào các buổi tối thứ hai và thứ sáu trong tuần. Khóa sẽ kết thúc vào tháng 10/2017.
 

        Anh chị em muốn theo học 2 Khóa này, xin đăng ký trước tại Văn Phòng Họ Đạo Chợ Quán.