Không thuộc về thế gian (20/5/17)

Lời Chúa và suy niệm T Bảy sau CN V Phục Sinh năm A, 20/5/2017
Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian
Suy nghĩ:
Số phận các môn đệ Chúa là sống giữa thế gian, sống trong lòng thế gian, ít nhiều lệ thuộc thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Không thuộc về thế gian là thế gian không thể quyết định đến vận mạng dù nó có thể chi phối và ảnh hưởng. Thế gian là gì? Là tiền bạc chức quyền, là danh, lợi, thú, là dư luận tiếng tăm, là dục vọng, là tham sân si…
Người môn đệ Chúa hàng ngày phải giao tiếp (hoặc sống chung) với nhiều người thế trần, phải sử dụng các phương tiện trần thế, phải nỗ lực xây dựng và phát triển xã hội trần thế, nhưng họ chỉ thuộc về Chúa. Thuộc về Chúa là dâng hiến đời mình cho Chúa, là tâm trí hướng về Chúa, là luôn để Chúa sai khiến. Cái khó của họ là không thể sống lơ lửng trên mây cũng không được bám dính lấy mặt đất. Cái khó của họ là đầu đội trời chân đạp đất chứ không phải chân đạp trời đầu đội đất như số đông.

Lời Chúa:
1 Ông đến Đéc-bê, rồi đến Lýt-ra. Ở đó có một môn đệ tên là Ti-mô-thê, mẹ là người Do-thái đã tin Chúa, còn cha là người Hy-lạp.2Ông được các anh em ở Lýt-ra và I-cô-ni-ô chứng nhận là tốt.3 Ông Phao-lô muốn ông ấy cùng lên đường với mình, nên đã đem ông đi làm phép cắt bì, vì nể các người Do-thái ở những nơi ấy; thật vậy, ai cũng biết cha ông là người Hy-lạp.
4 Khi đi qua các thành, các ông truyền lại cho các anh em những chỉ thị đã được các Tông Đồ và kỳ mục ở Giê-ru-sa-lem ban bố, để họ tuân giữ.
5 Vậy các Hội Thánh được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày thêm đông số.
6 Các ông đi qua miền Phy-ghi-a và Ga-lát, vì Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở A-xi-a.7 Khi tới sát ranh giới My-xi-a, các ông thử vào miền Bi-thy-ni-a, nhưng Thần Khí Đức Giê-su không cho phép.8 Các ông bèn đi qua miền My-xi-a mà xuống Trô-a.
9 Ban đêm, ông Phao-lô thấy một thị kiến: một người miền Ma-kê-đô-ni-a đứng đó, mời ông rằng: "Xin ông sang Ma-kê-đô-ni-a giúp chúng tôi! "10 Sau khi ông thấy thị kiến đó, lập tức chúng tôi tìm cách đi Ma-kê-đô-ni-a, vì hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho họ. (Cv 16:1-10)

18 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.21 Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy. (Ga 15:18-21)