Bài giảng Lễ Kim Khánh Linh mục

Bài giảng Lễ Kim Khánh Linh mục.

Sáng 26/5/2017 Đức Cha Giuse Phạm văn Thiên-Giám mục Gp Hải Phòng dã chia sẻ chức vụ linh mục nhân dip mừng Kim khánh Linh mục cha Đaminh Trương Kim Hương.
https://www.youtube.com/watch?v=fa50h5OKsYw