Được sống muôn đời.(14/9/17)

Lời Chúa và suy niệm T Năm sau CN XXIII TN, năm lẻ 14/9/2017, suy tôn Thánh Giá
 
15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

Suy niệm:(lấy lại năm 2016)

Có tin vào Chúa Giê-su tôi mới được cứu độ, nhưng tin thế nào? Tôi phải tin như trong kinh Tin Kính, tin Chúa Ki-tô là Thiên Chúa Ngôi Hai, đã nhập thể làm người thật, đã chịu khổ hình chịu chết và phục sinh để chuộc tội cho nhân loại, ngày nay Người vẫn hiện diện qua các Bí tích. Như vậy cây Thánh Giá, nơi Chúa bị đóng đinh và treo lên, phải trở thành biểu tượng và niềm tin của tôi. Tin vào Chúa là tin vào ơn cứu độ, tin vào Chúa là tin Thánh Giá có sức chữa lành. Nhìn lên Cây Thánh Giá, ngoài những dấu đinh ở tay và chân Chúa, còn có dấu gai nhọn trên đầu và đặc biệt là vết đòng nơi cạnh sườn sát trái tim. Từ vết đòng này, Máu và Nước đã chảy ra để gột rửa tội di truyền từ ông bà Adong- Eva, Máu và Nước cực thánh đã trở thành biểu tượng của lòng xót thương vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Lời Chúa:
4 Từ núi Ho, họ lên đường theo đường Biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Ê-đôm; trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn.5 Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-sê rằng: "Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này."
6 Bấy giờ ĐỨC CHÚA cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ, khiến nhiều người Ít-ra-en phải chết.7 Dân đến nói với ông Mô-sê: "Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách ĐỨC CHÚA và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu ĐỨC CHÚA để Người xua đuổi rắn xa chúng tôi." Ông Mô-sê khẩn cầu cho dân.8ĐỨC CHÚA liền nói với ông: "Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống."9Ông Mô-sê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống. (Ds 21:4b-9)
 

13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ (Ga 3:13-17)