Mục đích

CLB Mục vụ Hoạt hình của Gia đình MVTT SG là nơi :

  1. Giao lưu: Gặp gỡ, giúp nhau sống linh đạo của người nghệ sĩ Hoạt hình Công giáo. Trao đổi chuyên môn với những người hoạt động trong ngành.
  2. Nghiên cứu: Không ngừng học hỏi nghiên cứu về chuyên môn.
  3. Sáng tác:Cùng nhau tạo các tác phẩm hoạt hình để làm PR cho Chúa và Giáo hội.
  4. Phục vụ:Đáp ứng nhu cầu về Mục vụ Hoạt hình cho các cộng đoàn.
  5. Đào tạo:Trợ giúp những khóa huấn luyện về Mục vụ Hoạt hình.

Đếm Nguyệt Tác: 
0