Chín người kia đâu? (15/11/17)

Lời Chúa và suy niệm T Tư sau Chúa nhật XXXII TN năm lẻ 15/11/2017
Thế thì chín người kia đâu?
Suy nghĩ (sửa lại năm 2015)
Chúa Giê-su không nói "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Ta, mà chỉ có người ngoại bang này?" nhưng Chúa nói "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?"(Lc 17,17b-18)
10 người mắc bệnh nài xin lòng thương xót của Chúa nên được Chúa chữa cho khỏi, khỏi rồi chín người quên chỉ một người nhớ.
Dĩ nhiên chúa không cần ai tôn vinh, tôi nghĩ với bản tính loài người, Chúa không hề xót xa cho tỷ số 9/1, vì chỉ một cũng có thể làm Chúa ấm lòng, nhưng Chúa muốn dạy mọi người bài học phải nhớ ơn.
Đối diện với tình trạng vô ơn ngày nay, có lẽ tôi cũng không nên buồn (thực ra tôi rất ít khi làm ơn cho ai.) Nếu có ai có làm ơn cho tôi mà tôi lỡ quên, xin đừng buồn, bởi bản tính con người vốn hay quên ơn.

  • Lạy Thiên Chúa con tôn thờ, con cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo các dân tộc, xin cho họ sáng suốt thực hiện được những điều trong Sách Khôn Ngoan hôm nay. Con chúc tụng và cảm tạ Chúa mãi mãi, amen.
     

Lời Chúa:
1 Vậy, hãy lắng nghe, hãy cố hiểu, hỡi các bậc quân vương; hãy học cho biết, hỡi những vị đang nắm quyền
trên khắp cõi trần gian.

2 Mở tai ra, hỡi những ai đứng đầu trong thiên hạ,
đang tự hào vì có đông đảo chư dân.

3 Vì chính Đức Chúa đã ban cho chư vị quyền bính
và chính Đấng Tối Cao đã ban quyền thống trị.
Cũng chính Người sẽ kiểm tra các việc chư vị làm
và dò xét những điều chư vị toan tính.

4 Chư vị là bề tôi phụng sự vương quyền Người,
nếu như chư vị không xét xử công minh,
không tuân giữ lề luật, không theo ý Thiên Chúa,

5 thì quả là kinh khủng hãi hùng,
Người sẽ kíp đứng lên chống chư vị,
vì một án quyết thật nghiêm minh
vẫn dành sẵn cho những kẻ có chức có quyền.

6 Quả vậy, người phận nhỏ được thương tình miễn thứ,
kẻ quyền thế lại bị xét xử thẳng tay.

7 Chúa Tể muôn loài không bao giờ vị nể,
kẻ quyền cao chức trọng, Người cũng chẳng kiêng dè.
Sang hay hèn đều do Người tạo tác,
đều được Người chăm sóc hệt như nhau,

8 nhưng kẻ quyền cao sẽ bị tra vấn nghiêm nhặt.

9 Vậy, hỡi các bậc vua chúa quan quyền,
những lời tôi nói đây, xin gửi tới chư vị
để chư vị học biết lẽ khôn ngoan,
mà khỏi phải sẩy chân trật bước.

10 Ai sống thánh và tuân giữ luật thánh,
thì được kể là bậc thánh nhân.
Ai học hỏi luật thánh, thì sẽ tìm được lời bào chữa.

11 Vậy chư vị hãy ước ao khao khát lời tôi,
và chư vị sẽ được chỉ bảo.(Kn 6, 1-11)

11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!"14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch.15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.17 Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? ".19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh." (Lc 17, 11-19)