Lớp Giáo lý Dự Tòng & Hôn Nhân đầu năm 2018

Thông báo
 
        Họ Đạo Chợ Quán sẽ khai giảng 2 Khóa Giáo Lý Dự Tòng và Giáo lý Hôn Nhân 
 
1. Khóa 58 Giáo lý Dự Tòng sẽ khai giảng :
Thứ ba 16.01.2018 vào lúc 19 giờ . Học vào các buổi tối thứ ba và thứ năm trong tuần. Khóa học sẽ kết thúc vào tháng 6/2018.
 
2. Khóa 42 Giáo lý Hôn Nhân sẽ khai giảng:
Thứ sáu 2/03/2018 vào lúc 19 giờ. Học vào các buổi tối thứ sáu trong tuần. Khóa sẽ kết thúc vào tháng 6/2018.
 

        Anh chị em muốn theo học 2 Khóa này, xin đăng ký trước tại Văn Phòng Họ Đạo Chợ Quán.