"Các anh tìm gì thế?" (14/1/18)

Lời Chúa và suy niệm CN II thường niên B

"Các anh tìm gì thế?"
 
Suy nghĩ (sửa lại năm 2015)
Theo Chúa như thế nào và làm sao để theo Chúa, theo Chúa tôi phải làm gì nữa?
Muốn theo Chúa thì tôi phải tìm gặp Chúa, phải đến với Chúa. Muốn theo Chúa thì tôi phải từ bỏ mọi sự. Theo Chúa rồi thì tôi phải giới thiệu Chúa cho người khác cùng theo nữa. 
Chúa gọi tôi khi nào mà tôi theo? - Chúa gọi tôi từ thuở đời đời, khi chưa có tôi; Chúa gọi khi tôi chịu các Phép Rửa, Thêm Sức, Giải tội, Thánh Thể; Chúa gọi khi tôi lắng nghe Lời; Chúa có thể gọi tôi qua giấc ngủ như Samuel.
Điều cầm giữ không cho tôi theo Chúa là tiền, danh, lợi, thú (BĐ II), chính chúng phá hủy lòng trông cậy và lòng yêu mến Chúa nơi tôi
***
Trích: “Thiên Chúa yêu thương tôi không phải vì việc thiện tôi làm hay vì tình yêu tôi dâng hiến cho Người, mà chỉ vì Người giàu lòng thương xót và nhân hậu vô lượng vô biên. Người yêu thương bởi vì Người là Cha. Kinh nghiệm này tạo nên một bước ngoặt trong cuộc đời Ki-tô hữu và giả thiết rắng họ đã nhận lãnh dồi dào ân sủng. Thiên Chúa là nền móng duy nhất của đời sống và mối tương quan của tôi với Người. Điều đó làm cho tôi tự do thật sự. Tôi càng xây dựng mối tương quan với Thiên Chúa dựa trên những việc tôi có thể thực hiện, mối tương quan đó càng dễ đổ vỡ, nhưng nếu tôi xây dựng tương quan đó dựa trên tình phụ tử của Người, bấy giờ tôi được bảo vệ khỏi mọi tai họa.
Tuy vậy điều đó không muốn nói là chẳng có gì khác biệt khi tôi làm việc lành và khi tôi làm sự dữ. Sự thật là tôi càng yêu mến Thiên Chúa và muốn làm đẹp lòng Người qua những công việc mà tôi thực hiện một cách trong sáng hơn, tự do hơn và vô vị lợi hơn, thì tôi không còn hoạt động để tạo nên 1 “hình ảnh”, để tìm thành công, để khẳng định bản thân hay để được thưởng thưởng. Lý do tối hậu là chính Thiên Chúa mà thôi.” (Tôi Muốn Sống Tự Do)

Lời Chúa:
Sa-mu-en đang ngủ trong đền thờ Ðức Chúa, nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa. 4 Ðức Chúa gọi Sa-mu-en. Cậu thưa: "Dạ, con đây!" 5 Rồi chạy lại với ông Ê-li và thưa: "Dạ, con đây, thầy gọi con." Ông bảo: "Thầy không gọi con đâu. Con về ngủ đi." Cậu bèn đi ngủ. 6 Ðức Chúa lại gọi Sa-mu-en lần nữa. Sa-mu-en dậy, đến với ông Ê-li và thưa: "Dạ, con đây, thầy gọi con." Ông bảo: "Thầy không gọi con đâu, con ạ. Con về ngủ đi." 7 Bấy giờ Sa-mu-en chưa biết Ðức Chúa, và lời Ðức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. 8 Ðức Chúa lại gọi Sa-mu-en lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Ê-li và thưa: "Dạ, con đây, thầy gọi con." Bấy giờ ông Ê-li hiểu là Ðức Chúa gọi cậu bé. 9 Ông Ê-li nói với Sa-mu-en: "Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa: "Lạy Ðức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe." Sa-mu-en về ngủ ở chỗ của mình.
10 Ðức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước: "Sa-mu-en! Sa-mu-en!" Sa-mu-en thưa: "Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe." 
19 Sa-mu-en lớn lên. Ðức Chúa ở với ông và Người không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu (1 Sm 3, 3b-10.19)
Nhưng thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. (14) Thiên Chúa đã làm cho Chúa Kitô sống lại; chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại.
(15) Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Ðức Kitô sao?
17) Ai đã kết hợp với Chúa, thì nên một tinh thần với Người.
(18) Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình.
(19) Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Ðền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, (20) vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.(1 Cr 6, 13c-15a.17-20)

(35) Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. (36) Thấy Ðức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Ðây là Chiên Thiên Chúa". (37) Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Ðức Giêsu. (38) Ðức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rápbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?" (39) Người bảo họ: "Ðến mà xem". Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều.
(40) Ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Ðức Giêsu. (41) Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Ðấng Mêsia" (nghĩa là Ðấng Kitô). (42)Rồi ông dẫn em mình đến gặp Ðức Giêsu. Ðức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha" (tức là Phêrô).(Ga 1, 35-42)