Bầu cũng phải mới (15/1/18)

Lời Chúa và suy niệm T Hai sau CN II TN năm chẵn 15/1/2018.
Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới! "
Suy nghĩ:(lấy lại năm 2016)
Tôi không thể đổi mới hình thức mà vẫn giữ nguyên nội dung và ngược lại tôi cũng thể đổi mới nội dung mà vẫn giữ nguyên hình thức. Hành vi thờ phượng phải xuất phát từ một tâm tình kính yêu, nếu không sẽ trở thành giả dối; ngược lại một tâm tình mến yêu cháy bỏng sẽ thể hiện bên ngoài bằng những việc làm. Không thể nào nói yêu Chúa mà không hề cầu nguyện, không hề đọc Lời Chúa, không hề làm theo Lời Chúa.
 Cơ chế và con người cũng vậy, một cơ chết tốt không thể dung nạp những con người cũ yêu kém. Những con người mới với những phẩm chất tốt cũng không thể làm gì trong cái cơ chế gò bó đầy những lỗi căn bản.
Cầu nguyện:

  • Lạy Cha Hằng Hữu, chúng con cảm tạ Cha vì bao công trình lạ lùng Cha đã tạo dựng; xin Cha ban ơn để chúng con biêt sống thân thiện hài hòa với môi trường thiên nhiên chung quanh chúng con; xin Cha soi sáng tâm trí những người Ki-tô hữu để họ tiến đến hiệp nhất trong một Hội Thánh tông truyền của Cha. Trong Chúa Thánh Thần và qua lời bầu cử của Mẹ Maria cùng các thánh, chúng con cầu xin nhờ Danh Đức Giê-su Ki-tô, con Cha, Chúa chúng con, amen. (An-tôn Lê Tân)

Lời Chúa:
16 Ông Sa-mu-en nói với vua Sa-un: "Thôi! Tôi sẽ báo cho ngài biết điều Ðức Chúa đã phán với tôi đêm qua." Vua Sa-un bảo: "Xin ông cứ nói." 17 Ông Sa-mu-en nói: "Dù ngài tự coi mình là nhỏ bé, ngài chẳng phải là đầu của các chi tộc Ít-ra-en sao? Ðức Chúa đã xức dầu phong ngài làm vua cai trị Ít-ra-en. 18 Ðức Chúa đã sai ngài lên đường và phán: "Hãy đi, ngươi phải tru hiến quân tội lỗi là bọn A-ma-lếch ấy, và phải giao chiến với chúng cho đến khi tận diệt chúng. 19 Tại sao ngài đã không nghe theo tiếng Ðức Chúa? Tại sao ngài đã xông vào lấy chiến lợi phẩm và làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa?" 20 Vua Sa-un nói với ông Sa-mu-en: "Tôi đã nghe theo tiếng Ðức Chúa. Tôi đã đi theo con đường Ðức Chúa sai tôi đi. Tôi đã đưa A-gác, vua A-ma-lếch, về và đã tru hiến A-ma-lếch. 21 Trong số chiến lợi phẩm là chiên dê và bò, trong số những vật bị tru hiến, dân đã lấy những con tốt nhất để làm hy lễ dâng Ðức Chúa, Thiên Chúa của ông, tại Ghin-gan."
22 Ông Sa-mu-en nói:
"Ðức Chúa có ưa thích các lễ toàn thiêu và hy lễ
như ưa thích người ta vâng lời Ðức Chúa không?
Này, vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ,
lắng nghe thì tốt hơn là dâng mỡ cừu.
23 Phản nghịch cũng có tội như bói toán,
ngoan cố là tội ác giống như thờ ngẫu tượng.
Bởi vì ngài đã gạt bỏ lời của Ðức Chúa,
nên Người đã gạt bỏ ngài, không cho làm vua nữa."
Vua Sa-un xin tha thứ nhưng không được (1 Sm 16,16-23)
18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: "Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? "19 Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được.20 Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó.21 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm.22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!" (Mc 2,18-22)