Thời kỳ đã mãn (21/1/18)

Lời Chúa và suy niệm CN III thường niên B

"THỜI KỲ ĐÃ MÃN, VÀ TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA ĐÃ ĐẾN GẦN'
Suy nghĩ (lấy lại năm 2015)
Trước khi Chúa gọi tôi đến ở với Người và để Người sai đi, Chúa muốn tôi nghe theo Tin Mừng của Chúa. Tin Mừng Chúa ban cho tôi là "Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,15) Tin Mừng đó là Lời từ miệng Chúa phán ra, Lời các môn đệ Chúa đã nghe, đã thấy, đã kể và ghi chép lại; Tin Mừng đó còn là chính Chúa. 
Chúa thương xót tôi nên Người muốn tôi luôn tự xét để thú nhận tội lỗi, đền bù tội lỗi, từ bỏ tội lỗi và tin vào lòng nhân từ của Chúa; Chúa thương xót tôi nên Người muốn tôi luôn cảnh giác với những quyến rũ, thú vui đời này; muốn tôi sống thanh thoát, giới hạn, quân bình và tiết độ.

  • Lạy Chúa, xin Chúa tiếp tục gieo vào lòng con Tiếng gọi huyền nhiệm sâu thẳm của Chúa; xin Chúa ban ơn để con có thể sám hối và sống theo Tin Mừng của Chúa. Con hết lòng cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa vì Chúa là Đấng Hằng sống, Hiển trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời, Amen. (At LT)

Lời Chúa:
1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giô-na lần thứ hai rằng: 2 "Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi." 3 Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê, như lời Ðức Chúa phán. Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường. 4 Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ." 5 Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ10 Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa.(Gn 3, 1-5.10)
 
(29) Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này: thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có; (30) ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả; (31) kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. (Cr 7,29-31) 
 
(14) Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (15) Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.
(16) Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. (17) Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." (18) Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
(19) Ði xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. (20) Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.(Mc 1,14-20)