Ca đoàn

Trưởng ca đoàn Cecilia : Maria Hoàng Thị Bích vân

Trưởng ca đoàn Ave Maria : Anna Hoàng Thị Thu Vân

Trưởng ca đoàn Hiển Linh : Vinh Sơn Nguyễn Văn Quang