Các đoàn thể

Trưởng ban Lễ sinh : Tôma Thân Thanh Tùng

Trưởng ban Giáo Lý Viên và Giới Trẻ : Phêrô Phạm Ngọc Hưng

Trưởng ban Truyền Thông : Micae Nguyễn Văn Thuần

Trưởng ban Gia đình Đồng Công : Maria Đỗ Thị Vượng

Trưởng ban Chăm Sóc Bệnh Nhân : Maria Nguyễn Thị Thái

Trưởng ban Đọc Sách : Maria Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Trưởng ban Kinh Thánh Cầu Nguyện : Maria Phạm Thị Sáng

Trưởng nhóm Lòng Thương Xót Chúa : Maria Nguyễn Thị Ngọc Nga

Trưởng nhóm Marta : Maria Phạm Thị Giâu

Trưởng ban Caritas : Maria Nguyễn Thị Yến