Bản tin đặc biệt tháng 7/2018

Giáo xứ Chợ Quán: Bản tin số đặc biệt, tháng 7-2018


 

Nội dung:

- Văn thư của Đức Giám quản gửi cha FX. Lê Văn Nhạc

- Ý cầu nguyện và lịch sinh hoạt trong tháng 8

- Ông cha đa năng

- Thư bổ nhiệm chánh sở họ đạo Chợ Quán

- Tin giáo xứ

- Lời từ biệt của cha FX. Lê Văn Nhạc