Lớp Giáo lý Dự Tòng & Hôn Nhân tháng 8/2018

THÔNG BÁO

Giáo xứ sẽ khai giảng 2  Lớp Giáo lỳ Dự Tòng  và Hôn Nhân như sau:

1/ Giáo lý Dự Tòng khai giảng ngày thứ năm 2/8/2018 tại Hội trường nhà giáo lý lúc 19g. Học từ 19g-20g30  ngày thứ hai trong tuần.

2/ Giáo lý Hôn nhân khai giảng ngày thứ hai 13/8/2018 tại Hội trường nhà giáo lý lúc 19g. Học từ 19g-20g30  ngày thứ sáu trong tuần.

Xin ghi tên học nơi văn phòng. Không nhận học viên ghi danh sau ngày khai giảng.