Giáo chức Hạt Saigon-Chợ Quán họp mặt đầu năm 1/1/2019