Việc đền tội

VIỆC ĐỀN TỘI

Hai cha dòng một thuộc dòng Chúa Giêsu một thuộc dòng Đaminh cùng đi truyền giáo. Các ngài hẹn nhau là sẽ xưng tội với nhau khi cần.

Cha Dòng Tên xưng tội trước. Sau khi xưng hết tội xong, cha Dòng Đaminh ra việc đền tội cho cha Dòng tên như sau:

- Vì cha yêu mến sự thương khó Chúa xin cha ngắm đàng thánh giá và sau mỗi chặng xin cha lần hạt 50.

Một lần khác sáu đó, đến phiên cha Dòng Đaminh xưng tội, khi ra việc đền tội, cha Dòng tên nói:

- Vì cha yêu mến phép tràng hạt xin cha lần một chuỗi 50 để đền tội và sau mỗi kinh xin cha đi trọn đàng thánh giá.

Việc đền tội nào nặng?!?!?!