Thành Viên MVTT hat Phú Nhuận

Thành Viên MVTT hat Phú Nhuận

Linh mục Hạt Trưởng và Linh mục Đồng Hành:

LM Hạt Trưởng
Michael Nguyễn Văn Lộc
LM Đồng hành
Giuse Hoàng Kim Toan

Các thành viên: