Đường sắt Đông Dương

Đường sắt Đông Dương

Ligne de Hanoï à Haïphong. Pont du Thai Binh, 1921-35
Passenger train, General Electric diesel, South Vietnam before 1975
TONKIN - LAOKAY - Pont du Chemin de Fer sur le Nam Thi
Chemin de Fer sur le Nam Thi
LAO KAY - LA GARE
Toàn cảnh  nơi hợp lưu giữa sông Hồng với sông Nậm Thi đầu thế kỷ 20.
Indochine - Yen Bay - Quartier de la Gare
Langson - Pont du Chemin de fer sur le Song  Ki-Kong
BAC-NINH - LA GARE TRAIN EN GARE
Tonkin - Thanh Moi Gare 1910
Dap Cau - Gare