Giaó khu Vinh Sơn

 
 
GIÁO HỌ
THÁNH VINH SƠN

 

Giáo họ hiện có 522 giáo hữu (290 nữ, 232 nam) 122 gia đình.