Linh mục phục vụ giáo xứ

LINH MỤC PHỤC VỤ GIÁO XỨ

Từ năm 1954 đến nay, Gx. Bình An Thượng đã đón nhận 6 cha chinh xứ và 1 cha phụ tá.

 • Cha cố Phaolô Hoàng Quỳnh - Cha lập xứ 1954
 • Cha cố Andre Trần Hữu Hóa - Chính xứ 1955 – 1957
 • Cha cố Bênađô Vũ Đình Trọng - Chính xứ 1957 – 1996
 • Cha Gioan B. Nguyễn Xuân Đức - Cha phụ tá 1989 – 1992
 • Cha Phaolô Nguyễn Thực - Cha phụ tá 1992 – 1996
 • Cha Phaolô Nguyễn Thực - Chính xứ 1996 – 2001
 • Cha Tôma Hoàng Ngọc Công - Chính xứ 2001 – 2006
 • Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Quang -  Chính xứ 2006 – nay
 • Cha Phêrô Phạm Quang Ân - Phụ tá 2011 - nay.
   

                       

Cha cố Andre Trần Hữu Hóa

Chính xứ 1955 – 1957

 

 

 

 

 

Cha cố Bênađô Vũ Đình Trọng

Chính xứ 1957 – 1996

 

 

 

 

 

Cha Gioan B. Nguyễn Xuân Đức

Cha phụ tá 1989 – 1992

 

 

 

 

 

Cha Phaolô Nguyễn Thực

Cha phụ tá 1992 – 1996

Chính xứ 1996 – 2001

 

 

 

 

Cha Tôma Hoàng Ngọc Công

Chính xứ 2001 – 2006

 

 

 

 

 

 

Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Quang

Chính xứ 2006 – nay.

 

 

 

 

Cha Phêrô Phạm Quang Ân

Phụ tá 2011 - nay