Những Người con Gx.Phục Vụ Hội Thánh

Những Người con của Gx.Bạch Đằng đã được Thiên Chúa Tuyển chọn là Linh Mục & Tu Sĩ để rao giảng Tin Mừng và phục vụ anh em khắp mọi nơi như Thánh ý của Chúa.