Truyền thông từ cõi trên

Hai anh bạn thân rất mê chơi bóng đá.

Một hôm, hai anh thề hứa với nhau rằng: nếu người nào chẳng may chết trước, thì phải hiện về báo cho người còn sống biết là trên thiên đàng có bóng đá không.

Vừa thề hứa xong, anh A được Chúa gọi về.

Anh B nửa sợ, nửa hồi hộp, chờ xem anh A có hiện về không.

Trời vừa tối, anh B thấy hồn anh A thấp thoáng hiện về, anh run rẩy hỏi:

- Phải mày không?

Hồn anh A trả lời:

- Đúng là tao đây. Tao về báo cho mày một tin vui và một tin buồn. Tin vui là trên thiên đàng có đá bóng. Tin buồn là tao nhìn trong danh sách đá bóng ngày mai có tên mày là thủ môn.

- Anh B trợn mắt ???!!!....