Các Giáo xứ Hạt Hóc Môn

     
 Gx. BA THÔN             Gx. BÀ ĐIỂM                       Gx. BẠCH ĐẰNG

      
   Gx. BÙI MÔN                           Gx. CẦU LỚN                          Gx. CHÂU NAM
    
     Gx. CHỢ CẦU                        Gx. ĐÔNG QUANG               Gx.  HÓC MÔN
   
      Gx.  LẠC QUANG                 Gx.  NAM HƯNG                           Gx.  TÂN ĐÔNG
 
        Gx.  TÂN HIỆP                      Gx.  TÂN HƯNG                      Gx.  TÂN MỸ
                               Gx. TÂN QUY           Gx.  TÂN THỊNH                 Gx.  TRUNG CHÁNH

    Gx.  TRUNG MỸ TÂY