Cecilia

Ca Đoàn Cecilia


 

Phụ trách hát lễ nhất ngày Chúa nhật và các lễ trọng.

1 Giuse Hoàng Xuân Bảo 0918 469149 Đoàn trưởng
2 Maria Hoàng Giang Cẩm Tú   Ca trưởng
3 Maria Hoàng Thảo Ngân   Thủ quỹ