Adam và Eva là người Việt Nam ?

Adam và Eva là người Viet Nam ?
-------------

Một người Pháp, một người Mỹ và một người Việt Nam tranh luận xem Adam và Eva là người nước nào.

Người Pháp: “Trần truồng và trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế như thế, chỉ có thể là dân Pháp”.

Người Mỹ: “Yêu tự do đến mức lẽ ra có thể sống hạnh phúc, chỉ cần đừng đụng đến trái táo, vậy mà họ vẫn không chịu sự cấm đoán đó, thì chỉ có thể là dân Mỹ”.

Cuối cùng, người Việt Nam : “Quần áo chẳng có, nhà cửa chẳng có, thậm chí đến ăn một trái táo cũng bị cấm, thế mà vẫn bảo là sống trên Thiên đường, thì chỉ có thể là dân Việt Nam ...”

 
ADAM AND EVA ARE VIETNAMESE
 
 
 
A French man, an American and a Vietnamese are discussing about the fact that to which country Adam and Eva belong
 
The French man “Nude and vicious before God living like that, they were only French people”
 
 
The American “Love the Liberty to level that happily live, only not touching the banned fruit, thus they could not bear than ban, they could be American”
 
At last, the Vietnamese “without clothes, homeless, up to an apple also banned, thus still said living in the Paradise they were only Vietnamese…”