Cho các tài xế tắc xi- mẹ Têrêsa Calcutta

 

Ôi Chúa Giêsu rất quý yêu,
Phải chăng thánh Giuse không phải là
người chuyên chở đó sao,
khi Ngài dẫn đưa Maria, Mẹ chúng con,
tới Bethléem, trên lưng con lừa?
Xin cho tất cả mọi người chuyên chở,
dù cho họ kéo xe tay
hay lái xe máy
để giúp cho kẻ khác tới nơi phải đến.
Biết bao tài xế biết bao người chuyên chở
đã giúp đỡ con!
Biết bao người đã tỏ ra rất ân cần
và thân thương đối với con!
Con muốn cảm tạ Chúa, Chúa ơi
cho tất cả những người đó.
 
Xin Chúa hãy dẫn dắt và che chở họ.
Xin hãy làm cho đường đi
của họ được phẳng phiu,
và hãy cho họ đi tới nơi, về tới chốn.
 
Và hãy cho họ, Chúa ơi, đức tin.
Hãy làm cho họ cảm thấy trong tim mình
là Chúa đang yêu thương họ,
và cho họ biết đi tới bến hạnh phúc cuối cùng
mà Chúa đã dành riêng cho họ
một nơi trong nhà Cha của Chúa.
Amen.