VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 22 TN C

PHÚC ÂM:   Lc 14, 1. 7-14

"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, nhằm một ngày Sabba, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này'. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên'. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại".  Đó là lời Chúa.
 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 14,13-14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Ai đã mời Đức Giêsu dự tiệc? (Lc 14,1)
a. Nhạc mẫu ông Phêrô
b. Ông trưởng hội đường Giaia
c. Một thủ lãnh Pharisêu
d. Chị em Mácta và Maria

02. Đức Giêsu nhìn thấy khách dự tiệc thường làm gì? (Lc 14,7)
a. Chọn ngồi chỗ cuối
b. Đi trễ
c. Chọn cỗ nhất mà ngồi
d. Cả a, b và c đúng

03. Khi bị mời xuống ngồi chỗ cuối, người bị mời có cảm nghĩ gì? (Lc 14,9)
a. Vinh dự
b. Kiêu hãnh
c. Khiêm tốn
d. Xấu hổ

04. Khi được mời lên cỗ nhất, anh sẽ được thấy gì? (Lc 14,10)
a. Vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn
b. Xấu hổ vì được mời lên
c. Mọi người biết mình là người khiêm nhường
d. Vinh danh

05. Khi đãi tiệc, hãy mời  những người nghèo khó, tàn tật, … như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được gì? (Lc 14,14)
a. Tôn vinh trước mặt thiên hạ
b. Vinh dự trước mặt mọi người
c. Được mọi người ca tụng
d. Được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại

III. Ô CHỮ 


Những gợi ý

01. Khi nào ông làm gì, thì đừng mời bạn bè, anh em? (Lc 14,12)

02. Khi bị mời xuống ngồi chỗ cuối, người bị mời có cảm nghĩ gì? (Lc 14,9)

03. Khi được mời lên cỗ nhất, anh sẽ được thấy gì trước mặt mọi người đồng bàn ? (Lc 14,10)

04. Ông thủ lãnh Pharisêu mời ai đến nhà dùng bữa? (Lc 14,11)

05. Đây là người ông hãy mời vì họ không có gì đáp lễ. (Lc 14,13)

06. Đức Giêsu thấy khách được mời đi đâu thường chọn cỗ nhất mà ngồi? (Lc 14,17)

07. Ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành làm gì?(Lc 14,14)

08. Ai hạ mình xuống sẽ được thế nào? (Lc 14,11)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù :
vì ông sẽ được đáp lễ
trong ngày các kẻ lành sống lại."
Tin Mừng thánh Luca 14,13-14b

email: nguyenngoctuannhat@gmail.com

Đính kèm: