Đức tin phải biết đón nhận

Rượu mới phải chứa trong bầu da mới

Các Kinh sư và người Phariseu xem việc ăn chay là tuân giữ lề luật, nhưng Chúa Giesu cho biết ăn chay đi xa hơn là sống mật thiết với Chúa và tình bác ái với tha nhân.

Lạy Chúa Giesu, xin giúp con biết ý thức những gì con đang làm và làm theo ý của Chúa.