Khốn cho các người (26/8/19)

Lời Chúa và chú thích T Hai sau CN XXI thường niên 26/8/2019
--13“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình!--
--Thánh Thư:
*1Chúng tôi là Phao-lô, Xin-va-nô và Ti-mô-thê, kính gửi Hội Thánh Thê-xa-lô-ni-ca ở trong Thiên Chúa Cha, và trong Chúa Giê-su Ki-tô. Chúc anh em được ân sủng và bình an.

Con Người sắp bị nộp (12/8/19)

Lời Chúa và chú thích T hai sau CN XIX thường niên 12/8/2019
--“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời,--
--Thánh Thư:
*12Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, nào ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), có đòi hỏi anh (em) điều gì khác đâu, ngoài việc phải kính sợ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đi theo mọi đường lối của Người, yêu mến phụng thờ Người hết lòng, hết dạ, 13giữ các mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA và các thánh chỉ của Người mà tôi truyền cho anh (em) hôm nay, để anh (em) được hạnh phúc ?

Trang

Đăng kí nhận Truyền Thông Công Giáo ! RSS