Toàn thân phải sa hoả ngục (13+14/6/19)

Lời Chúa và suy niệm T Năm sau CN Chúa Thánh Thần Hiện xuống (tuần X TN) 13/6/2019, thánh An-tôn Pa-đô-va LM tiến sỹ HT
--Nghĩ về Bài Tin Mừng:
Luật mới = luật cũ + tình yêu
Vì lề luật phản ánh ý chí của Thiên Chúa, nên tôi phải tuân theo “từng chấm từng phết” chứ không thể chỉ giữ điều “lớn” và bỏ điều “nhỏ.”
Các kinh sư và người Pha-ri-sêu tuân giữ luật rất nghiêm, Chúa Giê-su đòi tôi phải giữ nghiêm như họ và hơn họ.

Trang

Đăng kí nhận Truyền Thông Công Giáo ! RSS